"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." Robert Fulghum
"...trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj..."
"...když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě..."
"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." Robert Fulghum

Projekty a dotace

Projekty a dotace

Od roku 2021 se nám podařilo úspěšně zapojit do 8 dotačních projektů v celkové výši 1.352.504 Kč.

Název projektu: Na skok do světa dospělých

Rok realizace: školní rok 2023/2024

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Částka dotace: 100.000 Kč

Stručný popis projektu: 

Z poskytnuté dotace chceme do MŠ zakoupit pomůcky a vybavení, s kterými si děti budou moci vyzkoušet různá povolání ze světa dospělých. Vybavit chceme nejen vnitřní prostředí, ale především venkovní prostory. Dětem tak dáme náměty pro nové činnosti venku. 

Název projektu: JAK u nás v MŠ

Rok realizace: 3/2023 - 8/2025

Poskytovatel dotace: MŠMT jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jana Amose Komenského

Částka dotace: 688.904

Stručný popis projektu: 

Účelem dotace je 

-zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání

- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Z dotace budou podpořeny následující aktivity: personální podpora MŠ, vzdělávání pracovníků MŠ, inovativní vzdělávání dětí v MŠ a podpora dětí s OMJ v MŠ

Název projektu: Angličtina hrou II.

Rok realizace: školní rok 2023/2024

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Částka dotace: 142.000 Kč

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu je učit děti v rámci MŠ základy anglického jazyka, seznámit je s poslechem AJ jazyka a se základními slovíčky a frázemi. Z projektu jsou podpořeny především děti s povinnou předškolní docházku. Seznamování s AJ probíhá na třídách buď formou kroužku (1x týdně) nebo propojováním AJ různě během dne. 


Název projektu: Malý badatel

Rok realizace: rok 2023

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Částka dotace: 70.000 Kč

Stručný popis projektu: 

Z poskytnuté finanční dotace na mateřskou školu zakoupíme didaktické pomůcky a nové vybavení, s kterým se naše děti budou moci ponořit do světa experimentů a badatelství. Vyzkouší si tak mnoho pokusů jak z oblasti fyziky, tak i chemie, stanou se malými přírodovědci apod. Díky projektu můžeme zase posunout dětskou zvídavost o kousek dále a dát ji nové rozměry. 


Název projektu: „Přírodní zahrada u MŠ U Dvoru v Ostravě – Mariánských Horách“

Rok realizace: srpen 2020 - prosinec 2022

Spolufinancování projektu: Státní fond životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí 

Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace realizuje projekt s názvem „Přírodní zahrada u MŠ U Dvoru v Ostravě – Mariánských Horách“.

Cílem projektu je přeměnou stávající části zahrady MŠ na zahradu v přírodním stylu vybudovat u dětí elementární povědomí o okolním světě, jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí. Záměrem je vytvořit adekvátní prostor pro výuku a rozvoj žáků v environmentálním vzdělávání, posilovat rozvoj kladného vztahu k životnímu prostředí a rozšířit učení venku na maximální možnou míru.

Součástí projektu je vybudování venkovní učebny vč. pořízení interaktivních prvků z přírodních či recyklovaných materiálů (dendrofon, vyvýšené záhony, hmatový chodník, hmyzí hotel, trvalkový záhon, vodní prvek). Součástí projektu je také výsadba stromů, keřů a rostlin a pořízení pomůcek a nářadí pro výuku ve venkovním prostředí. Do projektu bude zapojena veřejnost. Realizací tohoto projektu získá MŠ prvky potřebné ke komplexnímu naplňování cílů ŠVP v oblasti environmentální výchovy. Výstupy projektu budou trvale udržitelné a budou využívány pro výuku i volnočasové aktivity MŠ U Dvoru.

Termín realizace: 8/2020 – 12/2022


Název projektu: Angličtina hrou

Rok realizace: školní rok 2022/2023

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Částka dotace: 160.000 Kč

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu je učit děti v rámci MŠ základy anglického jazyka, seznámit je se základními slovíčky a frázemi. Angličtina bude zařazována různě v průběhu dne.


Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III


Název projektu: Digitalizace

Rok realizace: 2022

Poskytovatel dotace: Národní plán obnovy MŠMT

Částka dotace: 101.600 Kč

Stručný popis projektu: 

Pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. 

Více informaci: https://www.edu.cz/digitalizujeme/

Název projektu: Moje tělo, můj hrad

Rok realizace: 2022

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Částka dotace: 40.000 Kč

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřený na podporu zdraví dětí a zahrnuje oblast hygieny, pohybových aktivit a základy zdravovědy. V rámci projektu uspořádáme workshop pro děti. Z dotace budeme financovat převážně didaktické pomůcky, hry a výtvarný materiál.


Název projektu: Ve světě řemesel

Rok realizace: 2022

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Částka dotace: 50.000 Kč

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu je vytvořit materiální a námětový základ pro seznámení s manuální práci lidí. Dále chceme u dětí upevnit osvojování sociálních dovedností, naučit se spolupracovat, vážit si práce druhých a neničit ji. Hravou formou budeme u dětí rozvíjet myšlení, manuální dovednosti, tvořivost a jejich fantazii.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít